نحوه عملکرد پره پراکنش کننده برای دهانشویه حیوانات

نحوه عملکرد پره تاشو آزمایشگاهی (قطر ۶۶ میلیمتر)